Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez MAX EXTREME Sp. z o. o. , Olsztyn ul. Szarych Szeregów 2  KRS0000479993, NIP7393862876, w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu zawartych od dnia 01-06-2018 r.,chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy najmu a Regulaminu strony związane są umową najmu.

2) Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania może zostać:

 1. a) osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki

– ukończyła 21 lat, posiadająca stałe miejsce zamieszkania i stałe zatrudnienie,

– posiada ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy.

-jest wpisana do CEIDG – jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie swojej działalności gospodarczej

b)osoba prawna (lub jednostka organizacyjna o której mowa w art. 331KC), której reprezentant zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby

– przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców oraz inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo)- jeżeli umocowanie to nie wynika z odpisu KRS

– przedstawi ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy oraz inny dowód

swojego umocowania do zawarcia umowy najmu

Do kierowania pojazdem upoważnione są osoby wymienione w umowie.

3) Najemca, który jest konsumentem, wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego  informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący zastrzega prawo odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli przed zawarciem umowy najmu biuro informacji gospodarczej udostępni Wynajmującemu negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy albo natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu umowy najmu.

4) Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania Użytkownika, do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.

ZASADY UŻYWANIA POJAZDÓW

5) Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków.

6) Najemca wynajmuje samochód na czas określony w umowie najmu.

7) Bieg okresu najmu rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami określonymi w umowie,  przypadku niezgodności w/w dat z protokołem zdawczo-odbiorczym, za czas trwania najmu uważa się daty faktycznego odbioru oraz zdania wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu.

8) W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

 1. a) Posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego( ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, dokument potwierdzający najem samochodu);
 2. b) Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie

samochodu, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków, a także pozostawianiu pojazdu na parkingu strzeżonym/posesji zamykanej).

 1. c) Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie stanu oraz ciśnienia w oponach, a także prawidłowego działania świateł).
 2. d) Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3.
 3. e) Utrzymywaniu samochodu w należytej czystości a także korzystania z pojazdu z zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji.

9) W trakcie trwania najmu zabrania się w szczególności:

 1. a) holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem;
 2. b) przekraczania dopuszczalnej ładowności;
 3. c) palenia tytoniu w samochodzie;
 4. d) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego;
 5. e) przewożenia wewnątrz pojazdu zwierząt.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej przewidzianej w cenniku.

10) Przemieszczanie się wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Wynajmującego, oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty przewidzianej w cenniku Wynajmującego. Naruszenie niniejszego postanowienia zagrożone jest karą umową określoną w cenniku.

11) Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazd do miast powstałe w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami użytkowaniem pojazdu i upoważniania do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Obsługa każdego zapytania ze strony organów administracji publicznej wiąże się z dodatkową opłatą określoną w cenniku. Brak terminowej regulacji zobowiązań wskazanych w tym pkt. po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skutkuje obciążeniem Najemcy całością zobowiązania wynikającego z w/w opłat oraz opłatą dodatkową przewidzianą cennikiem.

12) Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego wynikającego ze wskazań licznika kilometrów, wskazań wyświetlanych przez system pojazdu lub instrukcjami otrzymanymi przez pracownika MAX EXTREME. Do obowiązków Najemcy należy respektowanie wskazań wyświetlanych przez system pojazdu.

OPŁATY

13) Czynsz najmu naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia płatności za kolejną dobę

14) Czynsz najmu pobierany jest z góry według stawki z dnia zawarcia umowy najmu.

15) W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu najmu za co najmniej dwie doby najmu, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty może wypowiedzieć najem bez zachowania okresów wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa do obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi oraz opłatami dodatkowymi przewidzianymi w cenniku.

16) Pojazd posiada zamontowane urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu lub innych opłat wynikających z umowy, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty uprawniony jest do zablokowania pojazdu. Wynajmujący uruchomi pojazd niezwłocznie po zaksięgowaniu należnej wpłaty. Za okres unieruchomienia pojazdu Wynajmujący zachowuje prawo do czynszu najmu.

17) Jeśli do zapłaty czynszu za najem samochodu na podstawie umowy odrębnej od umowy najmu zobowiązany jest zakład ubezpieczeń lub assistance, a Najemca pomimo upływu okresu najmu nie udostępnia samochodu do zwrotu, obowiązek zapłaty czynszu za każdą dodatkową dobę po upływie okresu najmu uzgodnionego przez zakład ubezpieczeń lub operatora assistance z Wynajmującym, przechodzi na Najemcę. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o braku autoryzacji dalszego okresu najmu przez zakład ubezpieczeń lub operatora assistance, wzywając Najemcę do natychmiastowego zwrotu Pojazdu. Przedłużenie okresu wynajmu poza okres autoryzacji jest możliwe po uprzednim złożeniu oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail wynajemautolsztyn@gmail.com  o przedłużeniu okresu najmu na warunkach indywidualnych. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest opłacić z góry należność za każdą dodatkową dobę najmu, a umowa najmu ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry opłacony przez najemcę. W przypadku braku takiej opłaty umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem ostatniej opłaconej doby najmu.

18) Brak złożenia przez Najemcę oświadczenia o którym mowa w pkt. 19 i jednocześnie dalsze używanie pojazdu po upływie okresu najmu autoryzowanego przez zakład ubezpieczeń lub operatora assistance stanowi bezumowne korzystanie z pojazdu. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie pojazdu wynosi 500 zł netto (615 zł brutto), za każdą rozpoczętą dobę wynajmu.

19) Opłaty na podstawie umowy najmu (w tym czynsz najmu) pobierane są z góry, w Złotych Polskich (PLN), według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie, umowie najmu oraz na stronie internetowej www.wynajemautolsztyn.pl  są cenami brutto, chyba że w umowie najmu lub umowie ramowej wskazano inaczej. W razie rozbieżności wiążą stawki najmu wskazane w umowie najmu lub umowie ramowej.

ZWROT LUB WYMIANA POJAZDÓW

20) Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w mieście, w którym nastąpiło wydanie pojazdu. Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz uiszczeniu opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu.

21) Najemca odbiera samochód czysty zewnętrznie i sprawny technicznie zgodnie protokołem wydania i zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym ponad normalne zużycie będące wynikiem prawidłowej eksploatacji pojazdu. Ewentualne uszkodzenia lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy.

22) Zwrot samochodu oraz kluczyków od samochodu i dokumentów samochodu może nastąpić tylko w punkcie Wynajmującego w miejscowości wskazanej w umowie najmu i na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie kluczyków od samochodu oraz dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie,podpisując protokół odbioru.

23) Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia w/w zobowiązania Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami naprawienia Szkody powiększonymi o opłatę dodatkową określoną w cenniku najmu.

24) W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży pojazdu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz najbliższej jednostce policji. Najemca zobowiązany jest uzyskać i przestawić Wynajmującemu poświadczenie od Policji przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie szkody niezgłoszone Policji będą likwidowane na koszt Najemcy.

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

25) Samochód posiada ubezpieczenie OC i AC ograniczające odpowiedzialność(z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu)Najemcę(osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

a)umyślnego uszkodzenia pojazdu;

b)uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po spożyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego na terytorium RP prawa jazdy;

 1. c) Szkody powstałej, gdy osoba kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową

najmu lub Regulaminem do prowadzenia pojazdu

 1. d) szkody całkowitej rozliczanej w ciężar polisy AC oraz kradzieży samochodu – Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną za szkodę w związku ze zdarzeniem;
 2. e) wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego;
 3. f) niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania;
 4. g) w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku
 5. h) uszkodzenia opon, felg i kołpaków;
 6. i) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

j)przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o

ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;

 1. l) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;

ł)posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu W w/w przypadkach szkody pokrywane są częściowo lub całkowicie przez Najemcę określone w warunkach TU.

26) Naprawienie Szkody wynikłej z obowiązku zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej określonej w  niniejszym Regulaminie. Po stronie Najemcy należy ciężar udowodnienia, że naruszenie umowy najmu i Regulaminu nastąpiło z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca ani użytkownik pojazdu. Dowody te stanowić może: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia lub notatka urzędowa Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną szczegółowo opisane jego okoliczności lub dokumentacja postępowania przygotowawczego w przypadku kradzieży lub innych zdarzeń przestępnych.

27) Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia przez Najemcę, niezależnie od okoliczności, kluczyków samochodu, dowodu rejestracyjnego pojazdu, tablicy rejestracyjnej zostanie on obciążony karą umowną wskazaną w cenniku.

28) W przypadku szkody, kolizji z OC sprawcy innego uczestnika ruchu, wypożyczalnia nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów. Najemca nie zostaje obciążony żadnymi kosztami, jednakże zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną wymaganą dokumentacją wymaganą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zostanie on obciążony w pełni kosztami szkody.

29)Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę  samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

 1. a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania

samochodu oraz odszkodowaniem za ponadnormatywne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz;

 1. b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową ( np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii)
 2. c) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia;
 3. d) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu

odpowiadającemu normalnemu zużyciu;

 1. e) odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem, czy pasażera pojazdu.

30) Szkody powstałe w trakcie najmu i nierozliczane w ciężar polisy OC sprawcy Najemca zostanie obciążony dodatkowo opłatą administracyjną za obsługę szkody wskazanej w cenniku kar umownych.

31)W razie awarii samochodu Najemca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. O ile w umowie nie postanowiono inaczej Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący podejmie próbę naprawy samochodu, a w przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24h zapewni w miarę możliwości samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie:

 1. a) Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej;
 2. b) Unieruchomienia pojazdu poza terytorium RP z wyłączeniem zapisów pkt. 33b;
 3. c) Uszkodzenia samochodu z winy, a także współwiny Najemcy lub osoby kierującej pojazdem;
 4. d) Szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba, że uniemożliwiają one korzystanie z

pojazdu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca;

 1. e) Przebicia opony

32)Załącznik do niniejszego Regulaminu, stanowi cennik kar umownych. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w KC.

                                                                                                                                                                                         CENNIK KAR UMOWNYCH

 1. brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 350 PLN – za każdy z elementów
 2. utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 5000 PLN
 3. złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów

elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie 500 PLN

 1. złamanie zakazu przewożenia zwierząt 350 PLN
 2. holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 500 PLN
 3. udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 2500 PLN
 4. niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice RP 249 PLN za dobę
 5. zwłoka w zwrocie pojazdu po uprzednim wezwaniu 500 PLN za dobę
 6. szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczana w ciężar polisy OC sprawcy 2500 PLN
 7. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu 2500 PLN
 8. zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku 500 PLN
 9. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa 3000 PLN
 10. demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego 2000 PLN + koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego
 11. uszkodzenie lub utrata każdego kołpaka (za każdy kołpak) 150 PLN
 12. uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) 1000 PLN
 13. uszkodzenie felgi stalowej (za każdą felgę) 500 PLN
 14. zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora parkingu150 PLN
 15. opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu z winy Najemcy 350 PLN
 16. opłata za zmianę danych na fakturze za najem pojazdu wystawionej zgodnie z oświadczeniem Najemcy 50 PLN
 17. opłata administracyjna w związku z brakiem zapłaty zobowiązań wobec instytucji zagranicznych z tytułu mandatów 700 PLN+ koszt rzeczywistego mandatu
 18. opłata administracyjna w związku z brakiem zapłaty zobowiązań wobec instytucji polskich z tytułu mandatów 120 PLN
 19. Opłata administracyjna za obsługę szkody 300 PLN
 20. Wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu na życzenie klienta 300 PLN

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 1. Wydanie lub odbiór w święta lub poza godzinami pracy biura – 50 zł
 2. Wydanie lub odbiór w nocy ( 22-6 ) – 100 zł
 3. Podstawienie pod podany adres – 50 zł
 4. Podstawienie do 50 km – 100 zł
 5. Podstawienie do 200 km – 200 zł
 6. Dopłata za przekroczenie dziennego limitu km ( 300 km) – 0,80 zł/km
 7. Uzupełnienie brakującego paliwa – 50 zł + koszt paliwa.

REKLAMACJE

33) Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego wskazany w

pkt. 1 lub na adres e-mail: wynajemautolsztyn@gmail.com

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

34)Dane osobowe podane przez Najemcę przetwarzane są przez  MAX EXTREME Sp.z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z polityką prywatności, w szczególności przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. Polityka prywatności jest dostępna na stronach internetowych MAX EXTREME Sp. z o.o. , a Najemca otrzymuje od MAX EXTREME Sp. z o.o. informację o zasadach przetwarzania danych osobowych na podany adres email lub wraz z niniejszym Regulaminem.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35)Strony zobowiązują się niezwłoczne do zawiadamiania o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.

36) Najemca oświadcza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że

 1. a) Podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;
 2. b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. c) Otrzymał informację o zasadach przetwarzania danych osobowych;
 4. d) Posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w

szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu,prawa kierowania pojazdem mechanicznym;

 1. e) Nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do

pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

________________________________________________________________________________________________

Pobierz Regulamin


POBIERZ REGULAMIN